Tools
Language

Phương pháp thanh toán nào áp dụng cho đơn vị tiền tệ tôi đã chọn?

Reference Number: AA-00295 Last Updated: 05/24/2017 14:26 84 Rating/ 21 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

SBOBETcung cấp nhiều tùy chọnthanh toán địa phương cho hơn 15 đơn vị tiền được hỗ trợ.

Bạn có thể tham khảotrang tùy chọn thanhtoán để biết các phương pháp thanh toán áp dụng.

Chỉ cần chọn đơn vị tiềntệ của bạn từ trình đơn thả xuống để kiểm tra xem phương pháp thanh toán nào bạncó thể áp dụng.

Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.